Selecteer een pagina

Holistisch Onafhankelijk Bouwadvies – PRIVACY & COOKIES

PRIVACYVERKLARING HUISADVIES.BE (versie : 21/12/20 )

 

Algemeen

We nemen de bescherming van jouw gegevens zeer ernstig.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacybeleid

 

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.huisadvies.be) en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door M2creation architect bvba als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 199 met ondernemingsnummer BE 0894,541,918.

 

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor Huisadvies.be. Daarom stellen we alles in het werk op deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. In hoofde van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website (www.huisadvies.be) zal M2creation architect bvba steeds optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Meer concreet zal huisadvies.be de persoonsgegeven steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt huisadvies.be de passende technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

Laatste versie : 21/12/20

Huisadvies.be behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal de nieuwe bezoekers hier ook steeds van op de hoogte brengen door middel van dit document, vrij te raadplegen op de website.

 

Welke gegevens worden verzameld?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u persoonlijk beslist om identificatiegegevens aan ons, in het kader van de door beide partijen afgesproken dienstverlening, mee te delen. Via het -door u in te vullen- informatieblad verzamelen we naam, contactgegevens (adres, emailadres, telefoonnummer). Verder verzamelen we – indien nodig – bijkomende informatie relevant voor de dienstverlening. Daarnaast verzamelen we de inhoud van elk huisadvies in een persoonlijk dossier en dit in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening.
De objectieve informatie uit deze dossiers kan -zonder tegenbericht- worden gebruikt in de informatie op de website. Persoonlijke gegevens worden niet gepubliceerd.

 

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

We verzamelen enkel inlichtingen die relevant zijn voor volgende doeleinden:

  • Voor de inschrijving of de deelname aan onze diensten, of voor het verstrekken van meer informatie hierover.
  • Voor marketing doeleinden zoals nieuwsbrieven, promoties en blogberichten. Hiermee brengen we je op de hoogte van toekomstige activiteiten of van informatie gekoppeld aan onze diensten. Je e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kan uitschrijven.
  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • Om onze werking en service te evalueren
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

    Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier bezorgen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Huisadvies.be weerhoudt zich het recht om de persoonsgegevens te anonimiseren en bijgevolg zo over te maken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Huisadvies.be zal het nodige doen om de persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken, behoudens voor de volgende verwerkers van Huisadvies.be:

Mailchimp

Deze doorgifte is onderworpen aan het EU – US Privacyshield. Zij zullen het nodige doen om uw persoonsgegevens ook buiten de EER adequaat te beschermen

 

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel bekend maken:

wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht.

 in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
In het geval U deze toestemming intrekt, zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk stop te zetten.

 

Inzage en correctierecht

Je hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kan je jouw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via e-mail.

 

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het instellen van paswoorden, firewalls en antivirussoftware.

Daarnaast werken we voor het versturen van nieuwsbrieven en het verwerken van persoonsinformatie op de website met betrouwbare partners/leveranciers die de nodige veiligheidsgaranties aanbieden. Ondanks de veiligheids-maatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

 

 

 

 

CONTACT